चन्दा दाता महानुभावहरुको नामावली:

 

 

क्रम संख्या

नाम

चुक्ता रकम

प्रतिबधता रकम

ठेगाना

ई विद्यानन्द चौधरी रु १००००० रू१००००० गापा-कृष्णसवरण अग्निसाईर-३, सप्तरी, हाल  बल्खु, काठमाडौं ।
श्री डम्वर प्रसाद चौधरी रू १००००० रू१०००००

नपा- बेलका-२, उदयपुर

हाल  बल्खु, काठमाडौं

श्री दिपक कुमार मंडर रू १००००० रू१००००० हाल काठमाडौं, नयाँ वानेश्वर
श्रीमती गिता चौधरी रू ५००० हाल ललितपुर टिकाथली
श्री कृष्णानन्द चौधरी रू ५०००
श्री महेश्वर प्रसाद चौधरी रू १००००
श्री चन्द्र प्रसाद चौधरी रू १५०००
थारू भिलेज (निरज) वालेश्वर चौधरी रू १०००१
डा पुलकित चौधरी रु ५००० रू१०००००